Deklarācija

Deklarācija par pieteikuma iesniedzēja personas datu aizsardzību

Personas datu apstrādē kompānija garantē personas pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi nacionālās likumdošanas ietvaros par personas datu aizsardzību.

Kompānija saņem personas datus, ko labprātīgi sniedz pieteikuma iesniedzējs un, pēc dokumentu  sagatavošanas un apstrādes iesniedz uz izskatīšanu Krievijas Federācijas konsulārajā iestādē. 

Pēc personas datu apjoma un satura izvērtēšanas, kompānija vadās pēc pamatotas nepieciešamības  un mērķa tos apstrādāt, balstoties uz personas datu aizsardzības nacionālās likumdošanas.

Personas datu subjekts - fiziska persona, kas tieši vai netieši identificējama pēc personas datiem.

Personas dati - jekura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (personas datu subjektu).

Personas datu apstrāde

Personas datu apstrāde notiek tikai pēc personas datu subjekta piekrišanas vai citā likumīgā veidā. Personas dati tiek apstrādāti tikai ar mērķi, lai sniegtu pakalpojumu dokumentu sagatavošanā, apstrādē un tālākā nodošanā izskatīšanai Krievijas Federācijas kosnulārajā iestādē.

Netiek pieļauta personas datu apstrāde, kas būtu pretrunā ar personas datu apstrādes mērķi.

Par personas datu apstrādi tiek uzskatīta jebkura darbība (operācija) vai darbības kopumā, kas tiek  veiktas ar personas datiem automatizēti vai neizmantojot šādus līdzekļus, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu.

Personas datu uzglabāšanas termiņi tiek noteikti saskaņā ar personas datu aizsardzības nacionālās likumdošanas normām. 

Personas datu aizsardzība

Kompānijas obligāts noteikums ir saņemto personas datu aizsardzība.

Mērķa sasniegšanai piekļuve personas datiem ir stingri reglamentēta, aizsargāta ar mūsdienīgām tehnoloģijām un programmatūrām no nesankcionētas vai nejaušas piekļuves, iznīcināšanas, izmaiņām, bloķēšanas, kopēšānas, personas datu sniegšanas un izplatīšanas, kā arī no citām nelikumīgām darbībām.

Kompānija nodrošina personas datu konfidencialitāti un apņemas nepieļaut to izplatīšanu bez persona datu subjekta piekrišanas.

Personas datu nodošana trešām personām

Personas datu nodošana trešām personām tiek pieļauta tikai ar personas datu subjekta piekrišanu pieprasītā pakalpojuma izpildei.

Kompānija personas datu nodošanu veic bez trešām personām ievērojot konfidencialitāti, kuras nav saistītas ar nepieciešamo pakalpojuma sniegšanu personas datu subjektam.   

Ja Kompānija uz līguma pamata ar personas datu subjekta piekrišanu personas datu apstrādi nodod citai personai, tad atbildību par personas datu drošību nes Kompānija.

Personas datu informācijas sniegšana

Pēc iesniedzēja parsonīga lūguma Kompānija sniegs informāciju par visiem tās saglabātajiem personas datiem. Informācijas sniegšana par subjekta personas datiem uz iesniedzējpersonas pilnvaras pamata vai tās likumīgam pārstāvim ir izslēgta.